Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Zajęcia po lekcjach naszą szansą na rozwój” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.05.00-12-023/13-00 podpisanej 18.11.2013r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków SOSW w Kobylance. Celami szczegółowymi są: zwiększenie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich, poprawa umiejętności procesu uczenia się, zwiększenie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii i artystycznych przez 18 tyg. w ramach zajęć pozalekcyjnych od 1 I do 30 VI 2014r. dla 21 BO (5K, 16M), podopiecznych SOSW w Kobylance.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 I do 30 VI 2014r. na terenie województwa małopolskiego; Powiat Gorlice z wyłączeniem miasta Gorlice.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy do zajęć dogoterapii

Pobierz Formularz zgłoszeniowy do zajęć artystycznych

Pobierz regulamin projektu

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram