Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Nie-pieskie życie – podtrzymywanie efektów dogoterapii” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej ntegracji, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.03.00-12-132/11-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym 80% BO – 46 osób (21K, 25M) niepełnosprawnych z powiatu Gorlic. poprzez dogoterapię w okresie od 01.03.2013r.-30.10.2013r. Celami szczegółowymi są: utrzymanie stopnia integracji poprzez rozwinięcie umiejętności wchodzenia w kontakty interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dialogu u 80% BO – 46 osób (21K, 25M), utrzymanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych oraz przełamywanie lęku w kontakcie z ludźmi zdrowymi u 80% BO – 46 osób (21K, 25M), niedopuszczenie do wzrostu dysharmonii rozwojowych (obniżona sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa) u 80% BO – 46 osób (21K, 25M).

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii w 3 ośrodkach po:

– WTZ Lipinki: 40h zajęć

– WTZ Biecz: 40h zajęć

– DPS Klimkówka: 56h zajęć

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz: Regulamin projektu