Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Zajęcia po lekcjach naszą szansą na rozwój” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.05.00-12-023/13-00 podpisanej 18.11.2013r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków SOSW w Kobylance. Celami szczegółowymi są: zwiększenie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich, poprawa umiejętności procesu uczenia się, zwiększenie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii i artystycznych przez 18 tyg. w ramach zajęć pozalekcyjnych od 1 I do 30 VI 2014r. dla 21 BO (5K, 16M), podopiecznych SOSW w Kobylance.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 I do 30 VI 2014r. na terenie województwa małopolskiego; Powiat Gorlice z wyłączeniem miasta Gorlice.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy do zajęć dogoterapii

Pobierz Formularz zgłoszeniowy do zajęć artystycznych

Pobierz regulamin projektu