Postanowienia ogólne

§ 1
Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4
Siedzibą Fundacji jest wieś Korczyna.

§ 5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b) upowszechnianie i prowadzenie zajęć z udziałem zwierząt wspomagających rehabilitację i leczenie osób z niepełnosprawnością, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) działalność mająca na celu integrację międzypokoleniową,
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego,
f) podejmowanie i popieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości,
g) upowszechnianie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które wspomagają ich rozwój, kształtują odpowiednie postawy wobec zwierząt,
h) pomoc zwierzętom przebywającym w schroniskach, bezdomnym i chorym,
i) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta, wsi, powiatu i regionu oraz poprawienie ogólnego standardu jakości życia mieszkańców,
j) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, kształtowanie, rozwój świadomości obywatelskiej i postaw obywatelskich oraz pobudzanie inicjatyw i aktywności społecznej,
k) podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej,
l) wspieranie i organizowanie regionalnych inicjatyw społeczno – gospodarczych,
m) wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
n) ochrona i promocja zdrowia,
o) działalność charytatywna,
p) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
q) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
r) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
s) działalność propagującą naukę, edukację, oświatę i wychowanie w rodzinie oraz dla społeczeństwa,
t) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
u) ochrona środowiska naturalnego przed wszelkimi zagrożeniami,
v) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz inna działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
w) podejmowanie, prowadzenie i finansowanie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz propagowania działań proekologicznych i nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,
x) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym i samotnym oraz rehabilitację tych osób,
b) prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
c) prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
d) organizację i prowadzenie ośrodka terapeutycznego,
e) organizację i prowadzenie przedszkola integracyjnego,
f) organizację i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych,
g) organizację i prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku,
h) organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych,
i) unifikowanie, szkolenie i doskonalenie umiejętności dogoterapeutów,
j) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej oraz informacyjnej,
k) organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych,
l) organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz innych zwierząt,
m) pielęgnację zwierząt,
n) zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
o) współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów w placówkach oświatowych mających na celu naukę dzieci obcowania ze zwierzętami i integracje osób niepełnosprawnych,
p) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw,
q) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych,
r) organizowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
s) prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej, badawczej oraz wydawniczej z zakresu profilaktyki uzależnień,
t) prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej,
u) prowadzenie działalności na rzecz interesów dzieci i młodzieży w środowiskach opiniotwórczych, administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych,
v) działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży de faworyzowanej,
w) wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży stypendiami oraz wspieranie inicjatyw dziecięcych i młodzieżowych,
x) zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe,
y) współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
z) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji,
aa) udział w życiu publicznym miasta i regionu, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 8
1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie czyli:
a) działalności charytatywnej,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Działalność pożytku publicznego Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedstawia się następująco:
a) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
b) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
c) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.85.59.B),
e) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
f) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD. 94.99.Z).

Organy Fundacji
Rada Fundacji

§ 9
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 10
1. Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez fundatora.
3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji.
4. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Przewodniczący Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
7. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator.

§ 11
1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
2. Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
d) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
e) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok lub przez trzy kolejne posiedzenia Rady,
f) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
g) istotnego naruszenia postanowień statutu.
3. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.

§ 12
1. Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.
2. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 składu Rady. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
3. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
4. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
5. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż do dnia 20 grudnia.
6. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza.
7. Każdy Członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady Fundacji nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji, które zapadają większością 2/3 głosów.

§ 13
Zadaniem Rady Fundacji jest:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
f) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji lub połączenia Fundacji
g) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi do 6 osób w osobach Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadkach określonych w § 11 ust. 2 statutu.
5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu za zgodą Rady mogą dokonać uzupełnienia składu Zarządu.

§ 15
1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, na żądanie któregokolwiek z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej dwóch jego członków.
7. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
8. Prezes jest wykonawcą uchwał Zarządu i nie może przekraczać uprawnień wynikających z tych uchwał.
9. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
10. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Fundator.
11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16
1. Do zadań Zarządu należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) uchwalanie rocznych planów finansowych,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) zatrudnianie pracowników i ustala ich wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 oraz § 14 ust. 11 Statutu,
g) występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
h) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

§ 17

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu łącznie z Prezesem.

Majątek Fundacji

§ 18

Majątek Fundacji stanowią dwa psy rasy Siberian husky oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości – nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 19
Dochody Fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji od osób trzecich,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
odsetek bankowych,
wpływów z odpłatnej działalności statutowej,

§ 20

Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez fundację długów przewyższających wartość darowizny lub spadku.

§ 21

1.Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2008 r.

§ 22

1.Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
2.Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Właściwy Minister

§ 23

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz posiadać i używać logo Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy tj. PAZiA oraz tłumaczeniem nazwy, tj. Polish Academy of Zoopsychology and Animal-Assisted Therapy.

§ 25

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

§ 26

1. Fundacja ma prawo przeprowadzania testów predyspozycji do pracy terapeutycznej zwierząt oraz wydawania uprawnień do pracy w tym zakresie.
2. Fundacja ma prawo nadawać tytuł dogoterapeuty/kynoterapeuty, felinoterapeuty, onoterapeuty, alpakoterapeuty, hipoterapeuty, animaloterapeuty, zooterapeuty, instruktora szkolenia psów, zoopsychologa/behawiorysty, osobom, które ukończyły kurs i zaliczyły egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

§ 27

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, przepisów prawa lub umów międzynarodowych.

§ 28

Praca na rzecz Fundacji może być nagradzana nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi.

§ 29

Środki pozostałe po likwidacji Fundacji Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.